Thursday, September 2, 2010

1 семинарска - 250 - 350 денари
2 семинарски - 400 денари
Изработка на зададена тема - 400 - 600 денари
Семинарските работи на српски се добиваат со размена, а некои од нив се и бесплатни (Free)

Seminarski Raboti - MKD

 1. Data Mining – English
 2. Data Warehouse – English
 3. Finacial Stability - English
 4. Risk of bankruptcy – English
 5. Target Multi-Channel Integration
 6. Агенција за вработување на Р.Македонија
 7. Активности и услугите на NLB Тутунска Банка
 8. Акции - Бизнис право
 9. Акции и трување на берзата (Корпоративни финансии)
 10. Алиби - Вовед во криминалистика
 11. Анализа на Aлкалоид АД Скопје
 12. Анализа на маркетингот и менаџментот на А.Д. Европа – Скопје
 13. Анатомија на срце и срцеви болести
 14. Бази на Податоци
 15. Банкарски активности и услуги - Комерцијална Банка АД Скопје
 16. Банкарски систем (вовед во економија)
 17. Банкарски систем (макроекономија)
 18. Банкарски систем во САД (USA)
 19. Бизнис план - firma Forma Mebel
 20. Бизнис план - Joga Centar
 21. Бизнис план - Luna Park
 22. Бизнис план – Ресторан
 23. Бизнис план – Цвеќарницa
 24. Брак
 25. Буџет на Европска унија
 26. Видови даноци
 27. ГИС (Geographic Information Systems)
 28. Глобализација
 29. Глобализација на мегународниот пазар на капитал
 30. ДДВ како буџетски приход во Р. Македонија
 31. Дидактика
 32. Дизајнот на Opel
 33. Договор за купопродажба
 34. Е - banking
 35. Е- трговија, Дистрибуција и пример за Amazon.com
 36. Евро -  € (Euro)
 37. Европска Унија (ЕУ)
 38. Европската Унија низ времето
 39. Европски студии
 40. Европски Суд
 41. Економија на краток рок Агрегатна Побарувачка (Моделот IS-LM)
 42. Економски Развој
 43. Еутаназија - убиство или не
 44. Жени Претприемачи - есеј
 45. Задоволство од работата
 46. Заштита на Авторското право и Други сродни права
 47. ЅWOT анализа
 48. Изборeн систем
 49. Индустриски дизајн
 50. Интерна ревизија, организациско значење и нејзина примена во НБРМ
 51. Инфлација и невработеност
 52. Исламски тероризам
 53. Истражување на задоволството на корисниците на мобилните мрежи спроведено од VIP
 54. Истражување на побарувачката на автомобили
 55. Јавен долг на Р. Македонија
 56. Јавно Трговско Друштво (ЈТД)
 57. Комуникација и унапредување на продажба
 58. Кредитна анализа и оценка на кредитниот ризик како основа за одобрување на кредитно барање
 59. Кредитни деривати кај пазарите во развој
 60. Лидерство
 61. Мobile Commerce proekt Target
 62. Мundell - Fleming модел и Брзиот раст на Google
 63. Македонската работна сила од аспект на родова структура – Истражување
 64. Малолетничка деликвенција – педагогија
 65. Маркетинг истражување на А.Д. Краш
 66. Маркетинг план за Coffe shopFreddo
 67. Меѓузависноста на Инфлацијата и на Невработеноста на Краток Рок
 68. Меѓународен девизен пазар
 69. Меѓународни судови
 70. Меница
 71. Меница 2
 72. Методи на деловното планирање
 73. Методи на селекција на Човечки ресурси
 74. Монетарна и фискална политика
 75. Мотивација
 76. Мотивација и поддршка на волонтерите
 77. Мултинационални корпорации и странски директни инвестиции
 78. Наркоманија
 79. Нарушување на психичкиот живот
 80. Насилство во медиумите – есеј
 81. Научни дисциплини кои го проучуваат туризмот
 82. НАФТА и ЦАФТА (NAFTA & CAFTA)
 83. Невработеност и инфлација
 84. Невработеноста во Р.Македонија
 85. Ноам Чомски (Noam Chomsky)
 86. ОБСЕ како безбедносен актер
 87. Одбор на Директори на Комерцијална Банка
 88. Одливање на мозоци
 89. Однесување и права на потрошувачите
 90. Олигопол
 91. ООН (Организација на Обединетите Нации)
 92. Основни маргиналистички теории на производство
 93. Пазари на фактори на производство
 94. Педофилија
 95. Планирање како менаџмент процес
 96. Поим и видови трошоци во работењето
 97. Политика и односи со јавност
 98. Понуда и Побарувачка
 99. Попис
 100. Практична работа во книговодствeно претпријатие
 101. Практична работа во ТТК Банка А.Д. Скопје
 102. Програма за лојалност на Opel
 103. Програма за лојалност на P&G за пелените Pampers
 104. Проект Манаџемент -  Имплементација на HACCP стандард
 105. Проект Манаџемент -  Организација на одбојкарско првенство
 106. Проект Манаџемент – Дискотека
 107. Проект Манаџемент - Презентација на Македонија како атрактивна   туристичка дестинација
 108. Проект Манаџемент - Проект за рециклирање на пластична амбалажа
 109. Проект Манаџемент - Центар за производство на природни сокови
 110. Производна линија и производен микс на претпријатие за производство на негазирани сокови
 111. Промотивните активности и средства на Комерцијална банка А.Д. – Скопје
 112. Промоција во меѓународниот маркeтинг
 113. Пропагирање на продажба
 114. Процес на производство на А.Д. Краш
 115. Распоредување на Производството
 116. Реклами
 117. Ризик и неизвесност
 118. Самоактуализација
 119. Сегментирање, Таргетирање и Позиционирање на пазарот
 120. Собрание на Република Македонија
 121. Средства на Економска пропаганда
 122. Стабилизациона фуккција на Монетарната политика
 123. СТО - Светска Трговска Организација
 124. Стопанска Банка АД Скопје
 125. Странски Директни Инвестиции во Р.Македонија
 126. Стратески план за маркетинг и финансии - НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА                  ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ
 127. Стратешки менаџ.и развој на чр – Есеј
 128. Структура и активности на Комерцијална Банка АД Скопје
 129. Структурни промени во економиите во транзиција Соопштување на вести                 или кршење на мразот
 130. Транзиционен процес на економскиот систем на Македонија
 131. Трговија со луѓе и проституција
 132. Трговската политика на Р.Македонија
 133. Управување со Човечки ресурси
 134. Финансиска анализа на компанија
 135. Форфетинг (Forfeting)
 136. Фотоелектричен ефект
 137. Франшиза
 138. Функции на Јавните Финансии, Даночна основа и Даночна стапка
 139. Чек

Friday, August 6, 2010

Seminarski na Srpski jazik (exchange)

 1. Akcije u funkciji finansijskog trzista
 2. Banka pojam, vrste, funkcije (FREE)
 3. Bilans Kao Osnovni Finansijski Izvetaj
 4. Brend  Marka
 5. Elektronsko Bankarstvo (FREE)
 6. Filmski Marketing
 7. Finansiksa Analiza
 8. Harrod - Domarov model rasta (FREE)
 9. Industrijski management
 10. Internet Bankarstvo
 11. Internet - Marketing & CRM
 12. Izvori Financijskih informacija i njihova upotreba
 13. Komanditno drustvo na Akcije
 14. Komuniciranje i poslovna etika
 15. Komunikacija
 16. Logistika u robnom transportu - Studija slucaja kurirske sluzbe Siti Express
 17. Marketing Mix
 18. Marketing Strategije
 19. Marketing Plan Hotela
 20. Menadzment Totalnim Kvalitetom ( TQM ) i studije slucaja (FREE)
 21. Odlivanje Mozgova
 22. Ponasanje potrosaca (FREE)
 23. Ponasanje potrosaca i proces odlucivanja u kupovini
 24. Poslovne komunikacije (FREE)
 25. Preduzetnik, preduzetništvo i menadžment kao pretpostavke tržišnog privređivanja
 26. Projekat – rad
 27. Promocija
 28. Racunovodstvo preduzeca u tranziciji (FREE)
 29. Savremeni problemi menadmenta u javnom sektoru
 30. Strategije nastupa na inotržištu na primeru firme ''Ball packaging Europe''
 31. Telekomandno upravljanje ovlastima u poslovnim komunikacijama
 32. Uloga i znacaj finansijske funkcije u poslovanju savremenog preduzeca – MasterRad
 33. Uspesno Vodjenje Timova
 34. Uticaj komunikacije na poslovanje organizacije
 35. Vaznost promocije za stavove
 36. Vrste Komunikacija (FREE)